Konkurs Przyroda u Twoich Drzwi
Fundacja BOŚ

Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu fotograficzno-filmowego
„Przyroda u Twoich drzwi”
1.09.2010 – 10.01.2011

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu fotograficzno-filmowego „Przyroda u Twoich drzwi” zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie al. Solidarności 104, zwana dalej ,,Organizatorem’’.

1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 1 września 2010 r. i trwać będzie do dnia 10 stycznia 2011 r. Zgłoszenia uczestników do Konkursu będą przyjmowane do 30 listopada 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1.3. Ocena nadesłanych prac przez Jury nastąpi do dnia 20 grudnia 2010 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni emailem bądź telefonicznie o przyznaniu nagrody, a wyniki zostaną opublikowane na stronie konkursu po 20 grudnia 2010 r.

1.4. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 10 stycznia 2011r. w Warszawie.
1.5. Wszystkie Załączniki wymienione w Regulaminie są dostępne na stronie www.przyrodautwoichdrzwi.pl w zakładce Załączniki do pobrania.

1.6. TERMINARZ KONKURSU
Eliminacje szkolne 1.09-19.11.2010 r.:
- Ogłoszenie Konkursu w szkołach 1-20.09.2010 r.
- Zgłoszenie szkoły do Konkursu na adres e-mail Organizatora do 25.09.2010 r. PRZEDŁUŻONY TERMIN DO 15.10.2010 r.
- Dostarczenie prac konkursowych przez uczniów do szkoły do 15.11.2010 r.
- Głosowanie szkolne na najlepsze prace do 19.11.2010 r.
- Wysyłka na adres Organizatora zwycięskich prac eliminacji szkolnych do do 30.11.2010 r.
Ostateczny termin przyjmowania prac do 30.11.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Posiedzenie Jury do 20.12.2010 r.
Zawiadomienie o wynikach po 20.12.2010 r.
Wernisaż wystawy i uroczyste wręczenie nagród 10.01.2011 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich szkół i uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”).

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich rodziny.

2.3. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
- fotografia
- film nakręcony telefonem komórkowym
Oraz w dwóch kategoriach wiekowych:
- szkoły gimnazjalne
- szkoły ponadgimnazjalne

2.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie przez szkołę jednego zdjęcia/filmu wykonanego przez ucznia, reprezentującego swoją szkołę. Reprezentant szkoły zostanie wyłoniony w wyniku eliminacji szkolnych. Proponowany przebieg eliminacji szkolnych w Załączniku nr 1 (Eliminacje szkolne krok po kroku). Szkoły mogą przeprowadzić eliminacje w dowolny sposób.

2.5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.1. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

2.8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. TEMAT KONKURSU

3.1. Tematem konkursu jest problem zmniejszania się różnorodności biologicznej, niszczenia siedlisk flory i fauny poprzez ekspansyjną działalność ludzi. Nadesłane prace mają pokazać jak przyroda próbuje powrócić na tereny, z których została wyparta przez człowieka (np. dziki buszujące w śmietnikach, rośliny wyrastające ze ścian budynków, dzikie ptaki zakładające gniazda na dachach wieżowców itd). Informacje przybliżające). Szczegółowe informacje dotyczące tematu konkursu w załączniku nr 2. (Różnorodność biologiczna – materiał dla ucznia i nauczyciela)

4. ZASADY KONKURSU
4.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie/filmy komórkowe wykonane osobiście przez Uczestników, do których przysługują Uczestnikom nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nienaruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.

4.2. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie / 1 film.

Aby wziąć udział w Konkursie w kategorii FOTOGRAFIA, należy przesłać kopertę zawierającą:
a). zdjęcia na papierze fotograficznym o wymiarach 15×21 cm lub większe,
b). każda z przesłanych do Konkursu fotografii musi zawierać w górnej części rewersu
następujący opis:
- godło (znak/symbol/określenie identyfikujące Uczestnika, zachowujące jego
anonimowość; osoba biorąca udział w Konkursie sama nadaje sobie godło); np. Poziomka001
- kategorię wiekową;
- tytuł fotografii;
- datę i miejsce wykonania fotografii;
- opis fotografii;
c). CD lub DVD zawierające zdjęcie w formacie TIFF lub JPG (wymiar minimum 2300 pikseli – krótszy bok)
d). zapieczętowaną kopertę oznaczoną jedynie Godłem, zawierającą własnoręcznie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia. Karta zgłoszeniowa znajduje się w Załączniku nr 3. (Karta zgłoszenia)
e). w przypadku osób niepełnoletnich należy przesłać wypełnioną i podpisaną zgodę opiekuna prawnego z załącznika nr 4. (Zgoda opiekuna prawnego)

Aby wziąć udział w Konkursie w kategorii FILM nakręcony telefonem komórkowym, należy przesłać kopertę zawierającą:
a). CD lub DVD zawierające film trwający do 2 minut w jednym z wymienionych formatów: .avi, mpeg, divix, xvid.
b). zapieczętowaną kopertę oznaczoną jedynie Godłem (znak/symbol/określenie identyfikujące Uczestnika, zachowujące jego anonimowość; osoba biorąca udział w Konkursie sama nadaje sobie godło); np. Poziomka001,
zawierającą własnoręcznie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia. Karta zgłoszeniowa znajduje się w Załączniku nr 3. (Karta zgłoszenia)
c). w przypadku osób niepełnoletnich należy przesłać wypełnioną i podpisaną zgodę opiekuna prawnego z załącznika nr 4. (Zgoda opiekuna prawnego)
4.3. Prace złożone na konkurs nie podlegają zwrotowi.
4.4. Zgłoszenie fotografii/filmu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestników, że przysługują im nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych fotografii/filmów i że ponoszą oni wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

4.5. W przypadku gdy na zgłaszanych zdjęciach/filmach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnicy są zobowiązani uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.
4.6. Ingerencja komputerowa dopuszczalna jest jedynie w zakresie działań odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu, poszerzeniu tonalności, wyostrzeniu, redukcji szumu. Wszelkie inne zmiany, opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne.

4.7. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone fotografie/filmy, które:
a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce,
b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich,
c) zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie/filmy zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
d) zawierają wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym,
e) zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
f) nie spełniają podstawowych wymagań technicznych lub podstawowych wymagań artystycznych,
g) naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
4.8. Zgłoszenie fotografii/filmu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestników zgody na prezentowanie zgłoszonych fotografii/filmów na stronach internetowych należących do Organizatora.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
5.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.

5.2. Jury biorąc pod uwagę wartość techniczną i artystyczną prac przyzna nagrody za:
a) I miejsce w konkursie w każdej kategorii wiekowej,
b) II miejsce w konkursie w każdej kategorii wiekowej,
c) III miejsce w konkursie w każdej kategorii wiekowej,
d) 5 wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.
Szczegółowa tabela nagród dla każdej kategorii wiekowej w Załączniku nr 5. (Tabela nagród)
5.3. Organizator ma prawo do innego podziału nagród w konkursie.

5.4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

5.5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW.
6.1. Ogłoszenie wyników, oraz miejsce prezentacji nagrodzonych prac zostanie opublikowane na stronie internetowej Konkursu www.przyrodautwoichdrzwi.pl
6.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną po 20 grudnia powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.

6.3. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

6.4. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

7. PRAWA AUTORSKIE
7.1. Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć/filmów, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach/filmach, w tym Uczestnicy, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.

7.2. Uczestnicy upoważniają nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:
a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
b. wprowadzenie do pamięci komputera,
c. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
d. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
e. nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
f. nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
g. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;
h. inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie zdjęć/filmów i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach;
i. dokonywanie opracowań zdjęć/filmów, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć/filmów, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

7.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć/filmów rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.4. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, nazwa szkoły, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie ze zdjęć/filmów, w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatora.

7.5. Ponadto Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć/filmów zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć/filmów na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć/filmów.

7.6. Uczestnicy Konkursu dodatkowo zapewniają, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach/filmach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć/filmów zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć/filmów na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć/filmów, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.

7.7. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs plików zdjęciowych/filmowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą wydania.

7.8. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć/filmów, Uczestnicy pokryją koszty i zapłacą odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

7.9. Upoważnienia opisane w ust. 7 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Konkursu www.przyrodautwoichdrzwi.pl

8.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: konkurs@przyrodautwoichdrzwi.pl

8.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
8.4. Wszystkie Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

8.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

POBIERZ REGULAMIN (PDF/DOC)